EDASTIM - z předškoláka školákem

Příprava na 1. třídu u Vás doma

Individuální příprava na 1.třídu – program EDASTIM (edukace a stimulace )

Vstup do 1. třídy je pro děti velká událost. Někdy se však stane, že se jim nedaří vše zvládat tak, jak by si přály a je třeba jim pomoci. Abych mohla co nejpřesněji  podpořit  rozvoj Vašeho předškoláka, začneme orientační diagnostikou dílčích a kognitivních funkcí, díky kterým zjistím jeho případné oslabení, na kterém spolu můžeme následně pracovat tak, abychom předešli možné školní neúspěšnosti a s tím souvisejícímu pocitu zklamání. 

Abych byla Vašemu dítěti schopna pomoci co nejlépe, doporučuji podívat se u něj na možné přetrvávající primární reflexy ( NVS ). Jejich nežádoucí výskyt totiž může významně ovlivnit kvalitu  života, učení se novým věcem, schopnost soustředění, sociálního kontaktu s vrstevníky, jeho motorické dovednosti, chování, prožívání, atd.

Je však velmi důležité nesoustředit se pouze na to, co dítěti v daný moment nejde, ale všímat si i jeho silných stránek a pracovat na jejich rozvoji. Pokud poznáme silné stránky dítěte, mohou se stát opěrnými body při rozvíjení oblastí, které jsou jeho slabším místem.

Individuální příprava na 1.třídu – program EDASTIM (edukace a stimulace )

Základem individuální přípravy předškoláka je rozvoj jednotlivých dovedností s důrazem na ty, které se jeví jako oslabené – zrakové, sluchové rozlišování a paměť, pozornost, orientace v prostoru  a čase, předmatematické představy, pravolevá orientace, příprava na čtení, rozvoj řeči, slovní zásoby, rozvoj grafomotoriky, sociální dovednosti, atd. Díky tomu dochází ke zvyšující se úrovni předškolákovy připravenosti na 1.třídu, vyrovnávání vývojových nerovnoměrností zaštítěných komplexní pedagogickou intervencí z mé strany.

 Pracuji s  programem EDASTIM, jehož autorkou je Mgr. Jiřina Bednářová, zkušená pedagožka a autorka mnoha knih a pracovních materiálů pro děti. Tento program si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Formou hry a dalších aktivit podporuje schopnosti a dovednosti důležité pro budoucí zvládání čtení, psaní a počítání. Ale nejen to. Podněcuje v dětech zvídavost, potřebu objevování, přemýšlení, logické usuzování, provázanost myšlenkových operací.

Setkáme se 10 krát jednou za 14 dní. Na každém setkání se budu věnovat Vašemu předškolákovi a tím Vám ukážu, jak s ním budete následující dny pracovat Vy. Vysvětlím Vám vše, co bude potřeba k pochopení pracovních listů programu. V případě, že během předškolní přípravy zjistíme, že je potřeba více se zaměřit na konkrétní dílčí dovednost, obohatíme naši práci o materiály rozvíjející danou oblast hlouběji. 

Věnovat se mohu i čerstvým prvňáčkům, u kterých se ukazují těžkosti ve zvládání školních dovedností.