Program KUPREV

Unikátní, komplexně rozvíjející program pro děti od 4 do 8 let

O programu

Primárně preventivní program ulehčující dítěti adaptaci při zahájení školní docházky, orientaci v čase, prostoru a zejména orientaci v sobě samém. Hravou formou rozvíjí  slovní zásobu, paměť, jemnou motoriku a grafomotoriku, komunikační představy, zlepšení emočního vyladění a přístupu k pracovním činnostem, ochotu mluvit, schopnost respektovat režim, sebevědomí, smysl pro pořádek aj.
Program pomáhá komunikaci mezi rodičem a dítětem ( je sestaven pro dvojici rodič – dítě, rodič pracuje pod mým vedením ).
Je prevencí sociálně – patologických jevů.

Délka programu 16 týdnů, lze ji však individuálně přizpůsobit potřebám dítěte.
Cílem programu je zabránit vzniku rizikové skupiny tzn. dětí s adaptačními problémy. 
Program je dostatečně pružný a lze ho průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem a i aktuální situaci dítěte. 
Lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností.

Pro koho je program určen

Pro děti od 4 do 8 let. 

Lze ho využít u všech dětí včetně nadaných jako preventivní program, také však u dětí s různými problémy – obtíže s pozorností nebo hyperaktivitou ADD, ADHD, s dysfázií či s jinými poruchami komunikace, s poruchou autistického spektra, s obtížemi v oblasti emocí a chování, u dětí s deficitem kognitivních schopností, u dětí s problematickými vztahy s okolím atd. ). 

S metodou mohou také pracovat děti s odlišným mateřským jazykem, apod.