ROPRATEM

Program ROPRATEM

Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa předškoláků, školáků, studentů i dospělých

O programu

RoPraTem pomáhá zejména dětem s pomalým pracovním tempem a s poruchami učení. Posiluje dílčí funkce, spolupráci mozkových hemisfér a nácvik efektivních strategií pro řešení úkolů. Autorkami jsou Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Žeňková, které jej vytvořily na základě dlouhodobé praxe v pedagogicko-psychologické poradně.

K programu uvádějí:

Během své dlouholeté pedagogické praxe v PPP v Českých Budějovicích jsme se poměrně často setkávaly s dětmi, které při diktátech nedokáží dostatečně rychle aplikovat pravidla pravopisu (která však ústně ovládají), nestíhají přepisovat doplňovací cvičení, v matematice nestihnou vyřešit všechny příklady a v prověrkách z ostatní předmětů většinou nemají zodpovězené poslední otázky.

Tyto děti pak postupně ztrácejí motivaci pro školní práci a učení se jim zdá zbytečné. Vzhledem ke svému pomalému pracovnímu tempu nedokáží a ani nemohou plně využít své schopnosti. Na základě těchto zkušeností jsme přistoupily k práci na programu ROPRATEM.

 

Pro koho je program určen

Program je určen pro každodenní tříměsíční individuální práci dítěte v domácím prostředí pod vedením rodiče nebo jiného dospělého za předpokladu, že budou dodržovat všechny instrukce. Výhodou je individuální forma programu – dítě není vystavované soutěžení, porovnávání, stresu, pocitům, že je pomalé a nestíhá.
Cílem jednotlivých pracovních listů je splnit úkol správně a co nejrychleji. Dítě však „soutěží“ jen samo se sebou. Obtížnost jednotlivých úkolů se zvyšuje.
Program může rodič s dítětem absolvovat sám, bez mé asistence.

Pokud se domluvíme na společné konzultaci, jejím cílem bude hledání cesty, aby absolvování programu splnilo očekávání, tedy došlo ke zrychlení práce, ale i zlepšení soustředění, pečlivěji prováděné kontrole, kvalitnějšímu porozumění zadání a pod.

Kurz probíhá 3 měsíce, začneme úvodní konzultací, kdy zjistíme úroveň pracovního tempa dítěte, zkusíme nanečisto řešit úkoly z programu. Program obsahuje vstupní a výstupní úkoly, dále kontrolní úkoly, které jsou zadávané v průběhu práce s programem (na společné konzultaci). Tyto úkoly slouží k informaci, zda se u dítěte mění pracovní tempo a chybovost.

Nácvikem se
rozvíjí

 • porozumění čtenému (obsahu jednoduchých i kumulovaných instrukcí a jejich přesné dodržování)
 • schopnost organizovat si práci
 • logické myšlení (schopnost vyvodit algoritmus řešení)
 • soustředění a pozornost
 • zrakové rozlišování       
 • zraková a částečně i sluchová paměť
 • intermodalita (schopnost přepínat mezi různými způsoby vnímání) – nahrazování původního zadání jinými symboly, číslicemi, písmeny
 • serialita (práce s posloupnostmi) – úkoly, v nichž dítě dodržuje algoritmus postupu (zachovává dané pořadí symbolů, číslic, písmen)
 • plošné vnímání – např. práce se šipkami nebo prostorově pojednanými symboly
 • grafomotorika – přesné linie čar, čitelnost
 • sebekontrola – cílený nácvik kontroly vlastní práce

Malý
ROPRATEM

Tento program je určen pro předškoláky a žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Je ho možné využít i pro děti s doporučeným odkladem školní docházky. Je založen na podpoře seriality (práce s posloupnostmi), intermodality (přepínání mezi jednotlivými smysly) a zrakového rozlišování (tvarů, barev, množství atd.).
Cílem nácviku je podpořit schopnosti a upevňovat stávající dovednosti dítěte, správné splnění úkolů v co nejvyšší možné kvalitě, práce se symboly a sebekontrola. Materiál obsahuje i opakující se úkoly, aby bylo možné zjistit, v kterém druhu činnosti se dítě zlepšilo a zda zrychlilo svoji práci.
Dítě vypracuje každý den jeden úkol a vedle sebekontroly jej rodiče vedou i k sebereflexi. Pravidelná činnost zlepšuje jeho soustředění.
Vedle zamýšleného rozvoje schopností a dovedností potřebných pro úspěšnou školní práci může nácvik dále pozitivně ovlivnit porozumění instrukcím a dodržování, schopnost organizovat si práci, úroveň zrakové paměti, plošné vnímání, grafomotoriku a vizuomotorickou koordinaci.
Oba programy může rodič s dítětem absolvovat sám, bez mé asistence.
Cílem konzultací mezi mnou a rodičem je hledání cesty, aby absolvování programu splnilo očekávání, tedy došlo ke zrychlení práce, ale i zlepšení soustředění, pečlivěji prováděné kontrole, kvalitnějšímu porozumění zadání a pod.